Ἐγκύκλιος Χριστούγεννων 2009

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός γεννάται δοξάσατε!

Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστος ευδόκησε να γεννηθή από την Παναγία Θεοτόκο Μαριάμ στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας, όλη η κτήσις προσέφερε τιμή και προσκύνησι–η γη το σπήλαιο, οι ουρανοί τον αστέρα, τα άλογα ζώα την φάτνη, και οι άγγελη την δοξολογία. Οι Μάγοι, ακολουθούντες τον αστέρα, ήλθαν απο την Περσία για να βρουν τον Ήλιον της Δικαιοσύνης Χριστον τον Θεόν, για να Τον προσκυνήσουν και να Του προσφέρουν τα τίμια τους δώρα–το χρυσό, το λίβανο, και την σμύρναν.

Και εμείς, αγαπητά τεκνα εν Χριστώ, τι θα προσφέρουμε στον Σωτήρα Χριστό; Ας προσφέρομε την αγάπη μας, που εκφράζεται με μία θεάρεστη ζωή, με μία ζωή αρετής και δικαιωσύνης σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να αγαπούμε τον πλησίον μας, να αγαπούμε ακόμη και τους εχθρούς μας, και να προσευχόμαστε για αυτούς που μας αδικούν και μας διώκουν. Το Ευαγγέλιο είναι ο νόμος της αγάπης.

«Εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεον, αλλ’ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτόυ ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.» (Α’ Ιωάννου 4, 10)

Με την γέννησι του Χριστού ο κόσμος αναγεννήθηκε, αναπλάστηκε η ανθρώπινη φύσις, και καταργήθηκε το μεσότοιχον της έχθρας που χώριζε το γένος των ανθρώπων από τον θεό. Η ενσάρκωσις του Θεού Λόγου ήταν υπερτέλεια έκφρασις θείου έρωτα και αγάπης. Γιαυτό γράφει «εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του θεού εν ημίν, ότι τον υιόν αυτου τον μονογενή απέσταλκεν είς τον κόσμον ίνα ζήσωμεν δι΄αυτού.» (Α’ Ιωάννου 4, 9)

Ο Κύριος ήλθε στον κόσμο για να μας σώσει, αλλα η σημερινή ανθρωπότητα έχει αποστραφεί από τον ίδιο τον Σωτήρα της. Δεν θέλει να ακούσει τις διδασκαλίες Του και να ακολουθήσει τις εντολές Του. Ενώ καλείται σε θείο γεύμα, προγεύεται με τραγικό τρόπο την κόλαση με την λατρεία του εαυτού της και την κυριαρχία της ιδιοτέλειας, της πλάνης, του μίσους, του ψεύδους, και της ακολασίας. Ενώ την περιμένει ουράνιος νυμφίος, εντρυφά σε αισχρές επιθυμίες και σε κτηνώδη πάθη. Αλλά την φρικτή ημέρα της κρίσεως θα δικαστεί για της πράξεις της και θα κριθεί κατά τον νόμο του Χριστού.

Ας έχουμε, λοιπόν, όλα αυτά υπ΄όψει μας και ας προσφέρουμε στον σαρκωθέντα Θεό αντί χρυσό καθαρή καρδιά, αντί λίβανο φλογερή προσευχή, και αντί σμύρνα έργα αγάπης και ελεημοσύνης. Ο Κύριος να μας αξιώση να Τον δοξάζουμε με γνήσια και αγγελική χαρά όχι μονο σ΄αυτήν την πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην αιώνια! Ετσί, θα ψάλουμε ακατάπαυστα με τούς αγγέλους τον ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεό, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία!»

Η χάρις και η ειρήνη του σαρκωθέντος Κυρίου μας ας είναι μαζί Σας πάντοτε. Αμήν.

+ ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Bartholomew Prays at Iftar

Iftar, refers to the evening meal when Muslims break their fast during the Islamic month of Ramadan. Iftar is one of the religious observances of Ramadan and is often done as a community, with people gathering to break their fast together. Iftar is done right after sunset.

We report the following unchanged as it was published:

"The leaders of the Armenian, Roman, Jewish and Syrian communities of Turkey sat around the fasting Iftar dinner in the Beyoglu district of Istanbul." Read more...

Missions

Saints Peter and Paul Orthodox Mission, Tucson, Arizona

Saints Peter and Paul Orthodox Church in Tucson, AZ, is a beautiful mission parish near downtown Tucson, a city in southern Arizona. It was started in 1997 by Father John Bockman, who was a missionary priest formerly serving missions in Tennessee and Massachusetts since 1990. Read more...

Ask A Priest

Forty Day Memorial Service

Q. Can you please explain the significance of the forty day memorial service? An Evangelical family asked one of our relatives that question. We said that it’s best to ask a clergy member. Thank you in advance for your response. (We will forward it to them as soon as possible).
-P. & M. G. Read more...