Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2013

Πασχαλινόν Μήνυμα 2013

Προς την Εκκλησίαν των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Βορείου και Νοτίου Αμερικής.

Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί!

Αγαπητά τέκνα εν Κυρίω,

Η Ανάστασις του Κυρίου, Θεόυ, και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό γεγονός ολόκληρης της ανθρωπίνης ιστορίας. Δι’ αυτόν τον λόγο η ημέρα κατά την οποίαν αυτό το γεγονός συνέβη λέγεται «Κυριακή» εις τα Ελληνικά, Ρωσικά, Ισπανικά, και σε άλλες γλώσσες. Οι Χριστιανοί ανέκαθεν τηρούσαν την Κυριακή – τη πρώτη ημέρα της εβδομάδος – ως αγία ημέρα εις τιμήν της Αναστάσεως. Επίσης, νηστεύομε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή κατά την διάρκειαν του ενιαυτού εις μνήμην της προδοσίας και Σταυρώσεως του Χριστού. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα μνημονέυομε τα γεγονότα που συνέβησαν πριν από δυο χιλιάδες έτη εις την Ιερουσαλήμ – την έγερση του Λαζάρου εκ των νεκρών, την είσοδο του Χριστού εις την Ιερουσαλήμ, και την προδοσίαν, την Στάυρωσιν, και Ανάστασίν Του. Επαναζώμεν αυτά τα γεγονότα νοερώς εις τας Θείας Ακολουθίας της Εκκλησίας, η οποία πάντοτε εκφράζεται διά της προσευχής. Δεν πρόκειται διά μίαν απλή μνείαν ιστορικών γεγονότων, αλλά διά μίαν αληθινή εμπειρία που επαναζώμεν διά να εμφανισθή η ζωή του Χριστού εις την ζωή ημών. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Χριστώ συνεσταύρωμαι, ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμοί Χριστός. Ο δε νυν ζώ εν σαρκί, εν πίστη ζω τη του Υιού τού Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού.» (Γαλ. Β,20).

Η Ανάστασις τού Χριστού, το Άγιον Πάσχα, είναι η μεγαλυτέρα εορτή της Χριστιανοσύνης, δια τούτο καλείται «εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων.» Δι΄αυτόν τον λόγον εορτάζεται κάθε Κυριακή όλου του ειαυτού και η ετοιμασία της εορτής έχει τόσην έκτασιν. Αρχίζοντας μετά του Τριωδίου, διερχόμεθα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και φθάνομεν εις την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδα. Ετοιμαζόμεθα μετά θέρμης και εορτάζομεν μετά μεγάλης χαράς διότι πανηγυρίζομε την επί του κράτους του θανάτου νίκη την οποίαν χάρισε εις ημάς ο Χριστός. Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, έγινε σάρκα δια να σώση τον άνθρωπο από τας αμαρτίας αυτού– να γίνη, δηλαδή, ο πρωτότοκος των νεκρών. Αφού ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ημείς όλοι θα αναστηθώμεν εκ νεκρών. Λέγει ο Χριστός «ότι έρχεται ώρα, εν ή πάντες οι εν τοίς μνημίοις ακούσονται της φωνής αυτού, και εκπορεύσονται, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως.» (Ιωαν. Ε’. 28-29). Η Εκκλησία αναφέρεται πολλάκις εις την Ανάστασιν του Χριστού εις τας ακολουθείας της κηδείας και του μνημοσύνου, διότι ημείς οι Ορθόδοξοι ζώμε μετά της ελπίδος της Αναστάσεως εκ των νεκρών και ζωής αιωνίου.

Αδελφοί!

Ο Χριστός ήδη μας έχει χαρίσει την νίκη κατά του θανάτου την ημέρα του Πάσχα. Η ελπίδα της Αναστάσεως είθε να γεμίση την ζωήν ημών διά να αγαλλιασώμεθα αιωνίως μετά του Χριστού, του Αθανάτου Βασιλέως και Θεού ημών εν τη Βασιλεία των Ουρανών.

Διάπυρος ευχέτης πάντων υμών προς Κύριον,

+Ο Αμερικής Παύλος

Orthodox Awareness

Ecumenical Dialogues Intensified

At the beginning of September (n.s.) Bartholomew called together a “Synaxis of the Patriarchates and the Autocephalous Church of Cyprus" at the Phanar in order to coordinate their efforts for the First Ecumenistic Council which they plan to convene shortly. At it, they will most certainly have to deal with a conflict with the Patriarchate of Moscow concerning primacy, but also they will proclaim the heresy of Ecumenism with an alleged synodal decision of Ecumenical (or rather Ecumenistic) force. Read more...

Missions

Saint John of Kronstadt - Bunnell, Florida

St. John of Kronstadt Orthodox Church began as a mission parish in the year 2000, in a home chapel in Palm Coast, FL – a small town on Florida’s northeast coast located between St. Augustine and Daytona Beach. After two years, it became necessary to have services in area community centers, rented for Sundays and other Holy Days. Read more...

Ask A Priest

Civil Annulment's Effect on Church Marriage?

Q. This concerns a U.S. marriage. If the marriage is civilly annulled, what is the effect upon the Church marriage? Is it also annulled? Read more...