Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2013

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες, γιορτάζουμε τὰ δύο μεγαλύτερα γεγονότα τῆς Πίστεώς μας: τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἔνδοξή Του Ἀνάσταση ἀπὸ τὸν τάφο τὴν τρίτη ἡμέρα. Αὐτά εἶναι τὰ δύο μεγάλα μυστήρια πάνω στὰ ὁποῖα βασίζεται ὅλη ἡ ζωή μας ὡς Χριστιανοί. Καὶ εἶναι ἡ συμμετοχή μας σ΄ αὐτὰ τὰ μυστήρια ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστὸ καὶ κληρονομοῦμε ζωὴ αἰώνιο. Συμμετέχουμε στὰ γεγονότα αὐτὰ καὶ μὲ τὸν δικὸ μας προσωπικὸ ἀγῶνα καὶ μέσα στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν σηκώνουμε τὸν ἀτομικὸ μας Σταυρὸ καὶ γινόμαστε νεκροὶ στὴν ἁμαρτία, τότε ἀρχίζουμε νὰ κατανοοῦμε, ἐν μέρει, τὸ μεγαλεῖο τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Ὅταν συσταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ καὶ νεκρωθοῦμε στὴν ἁμαρτία, ἀνασταινόμαστε μαζί Του σὲ μιὰ καινούργια ζωὴ ἀρετῆς καὶ ἁγιότητας. Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα ζοῦμε συμβολικὰ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσσαρακοστῆς καὶ τοῦ Πάσχα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Νηστείας, νεκρώνουμε τὰ σαρκικὰ μας μέλη καὶ πεθαίνουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ πάνω στὸ Σταυρό. Καὶ τώρα, ἀνακηρύττοντας χαρούμενα τὴν Ἀνάστασή Του, παίρνουμε μιὰ γεύση τῆς γλυκύτητας τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Εἴμαστε ἀκόμη ἀδύνατοι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλά ἄν ἀνοίξουμε τὶς καρδιὲς μας στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε κι ἐμείς, μαζί μὲ τὸν Χριστό, πατᾶμε πάνω στὴν κυριαρχία τοῦ διαβόλου. Ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ντρέπεται νὰ μᾶς κάνει ἕνα σῶμα μὲ τὸν Ἑαυτό Του καὶ νὰ μᾶς πάρει συγκληρονόμους στὴ Βασιλεία Του. Γι’ αὐτό τὸν σκοπὸ καὶ ταπείνωσε τὸν Ἑαυτό Του γιὰ χάρη μας, «καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν Ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. β':8).

Ὁ Σωτήρας μας καταδέχθηκε νὰ ὑποφέρει τὸν σταυρικὸ θάνατο, ὁ ὁποῖος στὸν ἀρχαῖο κόσμο θεωρεῖτο μία ἀπό τὶς πιὸ ἀτιμωτικὲς θανατικὲς ποινές. Ὑπέφερε πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος, καὶ γιὰ νὰ μᾶς δείξει ὅτι τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός, ποὺ θέλησε καὶ νὰ πεθάνει ἀκόμη μὲ ὀδυνηρὸ κι ἐξεφτελιστικὸ θάνατο γιὰ μᾶς. Ἐν τούτοις, ἦταν διὰ μέσου τοῦ θανάτου Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του ποὺ ὁ Κύριός μας νίκησε τὸν θάνατο καὶ μᾶς χάρισε ζωὴ αἰώνια. Νὰ, λοιπόν, γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει στὸν Πασχάλιο Ὕμνο της “Ἰδού, γάρ, ἦλθε διὰ τοῦ σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ”! Μετὰ ἀπὸ τὴ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς ἔπαψε νὰ εἶναι σύμβολο ἀτιμώσεως κι ἔγινε, ἀντιθέτως, σύμβολο χαρᾶς καὶ νίκης. Πράγματι, ὁ Χριστός ἀλλάζει τὰ πάντα! Αὐτὸ ποὺ εἶναι ταπεινωμένο, ὑψώνεται! Αὐτὸ ποὺ εἶναι λεκιασμένο μὲ κόκκινο, γίνεται λευκό!

Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῶ! Ἔχουμε πλέον διαβεῖ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε περάσει ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ κι ἀπὸ τὴ γῆ στόν οὐρανό.Ἔχουμε φύγει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο τῶν παθῶν κι έχουμε φθάσει στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Ἰσραήλ. Ἔχουμε γίνει ἅγιο ἔθνος, ἐκλεκτὸς λαός, πολίτες τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ.Τώρα ἔχει ἀναστηθεῖ ὁ Σωτήρας μας! Τώρα μᾶς ἔχει στερεώσει στὴν σωτηρία! Τώρα ἔχει φανερωθεῖ ἐντὸς μας! Τώρα πλέον εἴμαστε πράγματι συγκληρονόμοι μαζὶ μὲ τὸν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Νικητὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Δική Του ἄς εἶναι ἡ δόξα γιὰ πάντα.

Ἀγαπητοί,

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.

† ὁ Βοστώνης Δημήτριος

Orthodox Awareness

Ecumenical Dialogues Intensified

At the beginning of September (n.s.) Bartholomew called together a “Synaxis of the Patriarchates and the Autocephalous Church of Cyprus" at the Phanar in order to coordinate their efforts for the First Ecumenistic Council which they plan to convene shortly. At it, they will most certainly have to deal with a conflict with the Patriarchate of Moscow concerning primacy, but also they will proclaim the heresy of Ecumenism with an alleged synodal decision of Ecumenical (or rather Ecumenistic) force. Read more...

Missions

Saint Matthew the Evangelist, Jonesboro, Arkansas

Jonesboro is a town located near the Eastern border of Arkansas, with a population of approximately 60,000. From a human standpoint, it’s not the most likely candidate for a traditional Orthodox mission, but for an Orthodox Christian who orders his priorities around Christ and His Church, it makes perfect sense. Read more...

Ask A Priest

Why do we Call Angels “Saint”?

Q. I noticed that we call the angels Michael and Gabriel "Saint." I thought the title "Saint" was only given to humans who have proven themselves Godly. Do you mind clarifying this for me? Is there a deeper meaning to "Saint" that I am not aware of?

-S.L. Read more...