Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2013

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες, γιορτάζουμε τὰ δύο μεγαλύτερα γεγονότα τῆς Πίστεώς μας: τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν ἔνδοξή Του Ἀνάσταση ἀπὸ τὸν τάφο τὴν τρίτη ἡμέρα. Αὐτά εἶναι τὰ δύο μεγάλα μυστήρια πάνω στὰ ὁποῖα βασίζεται ὅλη ἡ ζωή μας ὡς Χριστιανοί. Καὶ εἶναι ἡ συμμετοχή μας σ΄ αὐτὰ τὰ μυστήρια ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Χριστὸ καὶ κληρονομοῦμε ζωὴ αἰώνιο. Συμμετέχουμε στὰ γεγονότα αὐτὰ καὶ μὲ τὸν δικὸ μας προσωπικὸ ἀγῶνα καὶ μέσα στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν σηκώνουμε τὸν ἀτομικὸ μας Σταυρὸ καὶ γινόμαστε νεκροὶ στὴν ἁμαρτία, τότε ἀρχίζουμε νὰ κατανοοῦμε, ἐν μέρει, τὸ μεγαλεῖο τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Ὅταν συσταυρωθοῦμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ καὶ νεκρωθοῦμε στὴν ἁμαρτία, ἀνασταινόμαστε μαζί Του σὲ μιὰ καινούργια ζωὴ ἀρετῆς καὶ ἁγιότητας. Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα ζοῦμε συμβολικὰ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσσαρακοστῆς καὶ τοῦ Πάσχα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Νηστείας, νεκρώνουμε τὰ σαρκικὰ μας μέλη καὶ πεθαίνουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ πάνω στὸ Σταυρό. Καὶ τώρα, ἀνακηρύττοντας χαρούμενα τὴν Ἀνάστασή Του, παίρνουμε μιὰ γεύση τῆς γλυκύτητας τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Εἴμαστε ἀκόμη ἀδύνατοι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι, ἀλλά ἄν ἀνοίξουμε τὶς καρδιὲς μας στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τότε κι ἐμείς, μαζί μὲ τὸν Χριστό, πατᾶμε πάνω στὴν κυριαρχία τοῦ διαβόλου. Ὁ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν ντρέπεται νὰ μᾶς κάνει ἕνα σῶμα μὲ τὸν Ἑαυτό Του καὶ νὰ μᾶς πάρει συγκληρονόμους στὴ Βασιλεία Του. Γι’ αὐτό τὸν σκοπὸ καὶ ταπείνωσε τὸν Ἑαυτό Του γιὰ χάρη μας, «καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν Ἑαυτόν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ» (Φιλιπ. β':8).

Ὁ Σωτήρας μας καταδέχθηκε νὰ ὑποφέρει τὸν σταυρικὸ θάνατο, ὁ ὁποῖος στὸν ἀρχαῖο κόσμο θεωρεῖτο μία ἀπό τὶς πιὸ ἀτιμωτικὲς θανατικὲς ποινές. Ὑπέφερε πάνω στὸ Σταυρὸ γιὰ νὰ λυτρώσει τὸ ἀνθρώπινο γένος, καὶ γιὰ νὰ μᾶς δείξει ὅτι τόσο πολὺ μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός, ποὺ θέλησε καὶ νὰ πεθάνει ἀκόμη μὲ ὀδυνηρὸ κι ἐξεφτελιστικὸ θάνατο γιὰ μᾶς. Ἐν τούτοις, ἦταν διὰ μέσου τοῦ θανάτου Του καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του ποὺ ὁ Κύριός μας νίκησε τὸν θάνατο καὶ μᾶς χάρισε ζωὴ αἰώνια. Νὰ, λοιπόν, γιὰ ποιὸ λόγο ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει στὸν Πασχάλιο Ὕμνο της “Ἰδού, γάρ, ἦλθε διὰ τοῦ σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῶ κόσμῳ”! Μετὰ ἀπὸ τὴ Σταύρωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ Σταυρὸς ἔπαψε νὰ εἶναι σύμβολο ἀτιμώσεως κι ἔγινε, ἀντιθέτως, σύμβολο χαρᾶς καὶ νίκης. Πράγματι, ὁ Χριστός ἀλλάζει τὰ πάντα! Αὐτὸ ποὺ εἶναι ταπεινωμένο, ὑψώνεται! Αὐτὸ ποὺ εἶναι λεκιασμένο μὲ κόκκινο, γίνεται λευκό!

Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφὲς ἐν Χριστῶ! Ἔχουμε πλέον διαβεῖ τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἔχουμε περάσει ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ κι ἀπὸ τὴ γῆ στόν οὐρανό.Ἔχουμε φύγει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο τῶν παθῶν κι έχουμε φθάσει στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Ἰσραήλ. Ἔχουμε γίνει ἅγιο ἔθνος, ἐκλεκτὸς λαός, πολίτες τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ.Τώρα ἔχει ἀναστηθεῖ ὁ Σωτήρας μας! Τώρα μᾶς ἔχει στερεώσει στὴν σωτηρία! Τώρα ἔχει φανερωθεῖ ἐντὸς μας! Τώρα πλέον εἴμαστε πράγματι συγκληρονόμοι μαζὶ μὲ τὸν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Νικητὴ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου. Δική Του ἄς εἶναι ἡ δόξα γιὰ πάντα.

Ἀγαπητοί,

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.

† ὁ Βοστώνης Δημήτριος

Orthodox Awareness

Why the True Orthodox Are Truly Orthodox

A Rejoinder to Fr. Basil Gregoriates and an Apology for Breaking Communion with Ecumenist Bishops

In every age the devil tempts the faithful by various means: persecutions, foreign invasions, the lure of worldly seduction. Among his most effective snares are heresy and schism which, by separating Christians from the Church, lead them away from Christ and into spiritual deception and apostasy. Read more...

Missions

Saint John of Kronstadt - Bunnell, Florida

St. John of Kronstadt Orthodox Church began as a mission parish in the year 2000, in a home chapel in Palm Coast, FL – a small town on Florida’s northeast coast located between St. Augustine and Daytona Beach. After two years, it became necessary to have services in area community centers, rented for Sundays and other Holy Days. Read more...

Ask A Priest

Two-Headed Snake Cane?

Q. Can you tell me what the two-headed snake cane the Greek Bishop is walking with represents? What does it mean?
-V.T. Read more...