Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων 2013

Η ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΟΣΤΏΝΗΣ

ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Βοστώνης κ. Δημήτριος

15ῃ/28ῃ Νοεμβρίου 2013
Ἁγ. μαρτύρων Γουρίου, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου τῆς Ἐδεσσης

Ἐγκύκλιος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων

Ἀγαπητοί πιστοί της Ἁγίας Ἐπισκοπῆς Βοστώνης,
Ἡ χάρις καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν.

Ξεκινᾶμε τώρα τήν Ἁγία Νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Γιατί νηστεύουμε; Πρῶτον, διότι ὁ Σωτήρας μας μᾶς λέγει "ἀγρυπνεῖτε οὖν καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθῃτε εἰς πειρασμόν"(Μᾶρκ. αδ':38). Δεύτερον, διότι μᾶς λέγει ὅτι «τοῦτο τὸ γένος [οἱ δαίμονες] οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ»(Ματθ. αζ':21). Καὶ τρίτον, νηστεύουμε σὰν μιὰ προετοιμασία γιὰ τὴν Ἁγία ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας.

Ἡ προετοιμασία εἶναι πολύ σημαντική στή μυστηριακή ζωή. Προετοιμαζόμαστε ὥστε νὰ λάβουμε δύναμη γιὰ τὸ ταξὶδι μας. Βλέπουμε ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ συμμετέχουμε στὸν θάνατο καὶ στὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑτοιμάζουμε ἕνα τόπο στὶς καρδιές μας: τὸ σπήλαιο καὶ τὴ φάτνη ὅπου θὰ ἀνακλιθῆ ὁ Βασιλέας Χριστός.

Στὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἀκοῦμε «Δεύτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστὸς.» Δὲν θὰ δοῦμε ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἄν δὲν προσέξουμε καὶ ἂν δὲν ἀπαντήσουμε στὴν πρόσκληση.

Ὁ Ἅγιος Μακάριος Κορίνθου μᾶς λέγει τὰ ἑξῆς, ὅσον ἀφορᾶ αὐτὴ τὴν προετοιμασία (εἰδικὰ τὴν προετοιμασία τῆς Θείας Κοινωνίας):
« Ὁ Χριστιανὸς λαμβάνει μεγάλο ὄφελος ἀπὸ τὰ Θεῖα Μυστήρια, καὶ στὴν ψυχή του καὶ στὸ σῶμα του, πρὶν κοινωνήσει, κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Κοινωνίας, καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία. Προτοῦ κοινωνήσει, πρέπει νὰ κάνει τὴν ἀναγκαία προετοιμασία, δηλαδή, πρέπει νὰ ἐξομολογηθεῖ στὸν πνευματικό του, νὰ διορθωθεῖ, νὰ αἰσθανθεῖ κατάνυξη, νὰ ἀποκτήσει πνευματικὴ προσοχή, νὰ φυλαχθεῖ, ὅσο τὸ δυνατὸν, ἀπὸ ἐμπαθεῖς σκέψεις, ὅπως ἐπίσης κι ἀπὸ κάθε ἄλλη κακία. Μὲ ὅμοιο τρόπο, πρέπει νὰ ἀσκεῖ αὐτοκυριαρχία, νὰ προσεύχεται, νὰ εἶναι πιὸ εὐλαβὴς, καὶ νὰ κάνει κάθε ἄλλη καλὴ πράξη, φέρνοντας στὸν νοῦ του ποιὸν ὑπέρτατο Βασιλέα πρόκειται νὰ λάβει ἐντός του, ἰδιαιτέρως ἄν λάβει ὑπ'ὄψη του ὅτι ἡ χάρη πού λαμβάνει ἀπὸ τὴν Θεὶα Κοινωνία εἶναι ἀνάλογη μὲ τὴν προετοιμασία ποὺ ἔχει κάνει. Εἶναι φανερὸ ὅτι ὅσο περισσότερη προετοιμασία κάνει κάποιος, τόσο περισσότερο ὄφελος παίρνει.»

Καὶ ὁ Ἅγιος συνεχίζει νὰ μᾶς διδάσκει τὶ πρέπει νὰ κάνουμε μετὰ ποὺ ἔχουμε λάβει τὰ Ἄχραντα Μυστήρια: «Ἀφοῦ κοινωνήσει κάποιος, κάνοντας σκέψεις γιὰ τὸ τὶ Οὐράνια Μυστήρια ἔχει λάβει, προσέχει μὴ τυχὸν προσβάλει τὴ θεία χάρη. Εἶναι προσεχτικός, ἐπιφυλακτικός, προσέχει τὶς σκέψεις του, ἀρχίζει αὐστηρότερη καὶ πιὸ ἐνάρετη ζωὴ, καὶ ἀπέχει ὅσο μπορεῖ ἀπὸ κάθε κακία.»

Ὁ καθένας μας ἄς κάνει μιὰ αὐτοεξέταση ἐὰν παίρνουμε ὑπ' ὄψει μας τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Ἁγίου ἢ ὄχι. Ἐπὶ πλέον, πρέπει ὅλοι νὰ προσέξουμε καὶ νὰ καταλάβουμε ποῦ βρισκόμαστε ὅταν παρευρισκόμεθα στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, εἰδικὰ στὴν Θεία Λειτουργία. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μὲ μιὰ φωνὴ μᾶς δίνουν τὴν ἀπάντηση: Βρισκόμαστε στὸν οὐρανό.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ὅμως, μιλοῦν ἀπὸ δική τους πεῖρα. Γνώριζαν πολὺ καλὰ ὅτι κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ βρεθεῖ στὸν οὐρανό, φτάνει ν' ἀνοίξουμε τὸ μονοπάτι τῆς καρδιᾶς μας στὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Γι'αυτὸ τὸ λὸγο ὁ διάκονος μᾶς λέγει ἐπανειλημμένως «Πρόσχωμεν» κατὰ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Ἐὰν δὲν δώσουμε προσοχή, δὲν ἀποκτοῦμε τὴ χάρη.

Ὁ κλῆρος πρέπει νὰ εἶναι πρῶτος παράδειγμα προσοχῆς. Πρέπει νὰ ἀντιληφθοῦν οἱ κληρικοὶ μας ὅτι ὅταν τελοῦν τὴ Θεία Λειτουργία πρέπει νὰ τὴν τελοῦν μὲ μεγάλη εὐλάβεια και προσοχή. Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος ὁ Θεολόγος λέγει ὅτι ὁ ἱερέας δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ λειτουργεῖ ἂν δὲν ἔχει πρῶτα προσευχηθεῖ μόνος του ἐπὶ μία ὥρα χύνοντας δάκρυα γιὰ τὶς δικὲς του ἁμαρτίες! Ἐξ ἄλλου, προσφέρει τὴν ἀναίμακτη θυσία «ὑπὲρ τῶν αὑτοῦ ἁμαρτημάτων, καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων.» Οἱ ἱερωμένοι θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεριφέρονται μὲ μεγάλη εὐλάβεια καὶ δὲν θά ἔπρεπε νὰ μιλοῦν καθόλου κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος. Ὁ ἱερέας ἐνεργεῖ ὡς μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, ἔχει παρρησία, καὶ γι'αὐτὸν τὸν λόγο ἔχει μεγάλη καὶ φοβερὴ εὐθύνη. Κι ἂν ποθεῖ νὰ λάβει εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ κι αὐτὸς καὶ τὸ ποὶμνιό του, τότε ἄς φροντίσει νὰ εἶναι πρῶτος αὐτὸς προσεχτικός. Ὁ λαὸς θὰ τὸ παρακολουθήσει αὐτό, θὰ τὸ σεβαστεῖ, καὶ θὰ μάθει ἀπὸ τὸ παράδειγμά του.

Τόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν ἱερέων, πού ἡ Ἐκκλησία μᾶς διδάσκει ὅτι ὀφείλουμε νὰ φιλᾶμε τὸ χέρι τοῦ ἱερέως πρῶτα καὶ ἀπὸ χέρι ἀγγέλου, γιατὶ ὁ ἱερέας (ἀντιπροσωπεύοντας τὸν ἐπίσκοπο) εἶναι ὄργανο τῆς χάριτος μὲ τὴν ὁποία τελοῦνται τὰ ἅγια μυστήρια.

Τέλος, σᾶς παρακαλῶ ὅλους σας, ὡς πνευματικὸς τῆς Ἐπισκοπῆς Βοστώνης, νὰ προσευχηθοῦμε ἰδιαίτερα κατὰ τὴν διὰρκεια τῆς νηστείας, γιὰ τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία. Πρέπει νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ καθοδηγήσει καὶ νά διευθύνει τοὺς Ἱεράρχες καὶ τοὺς ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας μας τῆς Βορείου Ἀμερικῆς καὶ Ἑλλάδος, καὶ νὰ χαρίσει παντοτεινὴ ἑνότητα σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς σ' ὅλο τὸν κόσμο. Εἴθε νὰ ἑνώσει ὁ Κὺριος ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς σὲ ἕνα σῶμα. Ἀμήν.

Ἔχετε τὴν εὐγνωμοσύνη μου ὅλοι σας γιὰ τὴν ἀφοσίωσή σας στὴν Ἁγία Ἐκκλησία ποὺ μ'ἔχει γεμίσει μὲ χαρὰ κι ἐλπίδα. Εἴθε νὰ σᾶς στείλει ἄφθονο ὁ Θεὸς τὸ ἔλεός Του, χαρίζοντας στὶς οἰκογένειές σας πλούσια τὰ ἐλέη Του ὅπως καὶ σ'ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ στούς πιστούς.

Διάπυρος εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον.

† ὁ Βοστώνης Δημήτριος

Orthodox Awareness

(Ψευδο) Προφητείας Παϊσίου το ανάγνωσμα...

Εις την εφημερίδα «Ελεύθερην Ώραν» της 6-8-2009 (ν.η.) ανγράφεται το ακόλουθον δημοσίευμα υπό τίτλον «Ο Γράψας, ο Παϊσιος και η Προφητεία!»:

«Για τον στρατηγό Δ. Γράψα υπήρχε άλλη Προφητεία. Την φοβήθηκαν.

Από καιρό κυκλοφορεί η προφητεία του γέροντα Παΐσιου… Βέβαια, άλλο προφητεία, άλλο πραγματικότητα… Αλλά, κάπου υπάρχει μία άκρη! Read more...

Missions

Saints Peter and Paul Orthodox Mission, Tucson, Arizona

Saints Peter and Paul Orthodox Church in Tucson, AZ, is a beautiful mission parish near downtown Tucson, a city in southern Arizona. It was started in 1997 by Father John Bockman, who was a missionary priest formerly serving missions in Tennessee and Massachusetts since 1990. Read more...

Ask A Priest

Fasting

Q. There seems to be a lot of variation in how people observe fasting, but my confessor told me to fast from oil on Wednesday and Friday. Oil is a pretty vague category, though, and I was wondering if I could get a more explicit description of what kinds of food and drink are excluded on strict fast days. Read more...